Forældremøder

Se også

Værktøjer til forældremøder

1. Forældreark til uddeling

Du kan uddele informationsark til forældre. Download Kopiark.

2. Dilemmafilm

Vis tre små film, der viser almindelige  dilemmaer, som forældre kan stå I. Filmene har en åben slutning, der lægger op til debat mellem forældre. Filmene kan ses på alko-holdninger.dk

3. Film med fire unge

Vis film, hvor fire unge opfordrer forældre til at sætte grænser. Filmen kan ses her.

 

4. Tip en 13’er

Mange synes, det er sjovt at teste deres viden om alkohol og på den måde formidles fakta til forældrene. Download en tipskupon og konkurrér evt. i grupper om, hvem der har flest rigtige. Download tipskupon

De rigtige svar er:

1 øl med pilsnerstyrke

2  7 genstande

2  18 genstande

2  Spiser noget

X  Ikke noget

X  Ca. 2 timer

2 Ring 112

1  Trafikulykker

1  De færreste

1  Mindre

2  I 20´erne

1  Tåle alkohol

X  Respekt for dem

5. Fakta om alkohol

Vis et udvalg af PowerPoint, der gennemgår fakta om alkohol. Download PowerPoint.

6. Samspillet

Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet et materiale “Samspillet“, der er opbygget i 4 moduler til henholdsvis børnehaver, indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Materialet til udskolingen indeholder dilemmakort til brug for diskussioner om alkohol, mobning, pjæk, tyveri mv.

7. Neutral ordstyrer

En neutral ordstyrer udefra kan ofte være med til at øge mødernes kvalitet og give et overblik over, hvordan den samlede forældrekreds ser på de unges forbrug af alkohol.  Det kan i denne sammenhæng være en styrke ikke at kende de enkelte børn, fordi ordstyreren så kan optræde uafhængigt af personspørgsmål. Han eller hun kan i stedet koncentrere sig om at drive debatten frem mod et mål, notere på hvilke områder forældregruppen er afgørende uenig, og omvendt hvor gruppen tilsyneladende kan blive enige. De retningslinjer, forældregruppen kan blive enig om, opsummeres af ordstyreren og vedtages eventuelt i plenum. Ordstyrerens rolle er at være katalysator for en debat og at forsøge at skabe grobund for et forældrenetværk.  Læreren eller en anden skriver referat af mødet og sender det til de forældre, der ikke er til stede. Ordstyreren indleder eventuelt med nogle spørgsmål til forsamlingen:

 • “Har nogen af jer ældre børn, så I kan dele jeres erfaringer om alkohol med os andre?”
 • “Skal vi forældre være til stede, når vores børn holder fest?”
 • “Er det OK, at vi serverer alkohol for andres børn?”
 • “Skal vi lave henteordninger for vores børn?”
 • “Kan vi blive enige om at bakke op om faste hjemkomsttider?”
 • “Er det i orden at ringe til andre forældre, hvis vi er bekymrede over deres barns adfærd?”
 • “Kan vi indtil videre blive enige om et alkoholforbud for vores børn?”

Forældrene deles op i grupper à f.eks. tre deltagere og får udleveret en stak blanke kort. Hensigten er, at den enkelte gruppe i løbet af ca. 10 minutter skiver nogle spørgsmål ned, som de gerne vil have drøftet i plenum. Ordstyreren indsamler kortene og styrer den efterfølgende debat ud fra forældrenes spørgsmål. Ordstyreren opsummerer resultatet af drøftelserne og evt. de vedtagne retningslinjer for, hvordan ungdomsfester og alkohol skal håndteres i klassen den kommende tid.

8. Café-seminar

På et café-seminar er både forældre og unge til stede. Seminariet er bygget op om fem eller seks debatgrupper, hvor ingen må sidde sammen med sin egen familie. På bordene ligger nogle konkrete spørgsmål og/eller påstande til debat. Du kan f.eks. kopiere “Dialogkortene”, se nedenstående punkt 6: Dialogkort. Reglerne er, at et kort ad gangen går på omgang i gruppen, og deltagere giver på skift deres mening til kende om spørgsmålet på kortet. Til sidst diskuterer hele gruppen spørgsmålet. Derefter fremlægger én fra gruppen det spørgsmål, der gav den bedste diskussion i gruppen, og det drøftes i plenum. Erfaringen viser, at både forældre og unge har glæde af café-seminaret. Metoden giver de unge lejlighed til at høre, hvordan andre unge tænker, og hvorfor andres forældre sætter grænser for alkohol, som de gør. De voksne får indtrykket af en mere saglig diskussion, når de kan drøfte vigtige spørgsmål om alkohol uden at skulle konfrontere deres egne børn personligt.

9. Dialogkort

Til brug ved diskussioner om ungdom og alkohol under forældremøder. Spilleregler:

 • Der dannes grupper på max. 8 personer – ingen fra samme familie ved samme bord.
 • Alle personer får et kort.
 • 1. person oplæser sit kort og tager stilling til, om vedkommende mener, at påstanden er sand eller falsk.
 • Alle udtrykker efter tur deres mening, derefter diskussion.
 • Hvis alle er enige, lægges kortet midt på bordet. Kan man ikke blive enig, lægges kortet med teksten opad et tilfældigt sted.
 • 2. person oplæser sit kort og tager stilling til påstanden osv.

Til sidst diskuteres de kort, man ikke kunne blive enige om, i plenum. Download dialogkort Det Kriminalpræventive Råd har desuden udarbejdet et dialog- og dilemmaspil, der kan spilles ved forældremøder. Kortene bruges til at tale ud fra, dele holdninger og evt. lave aftaler.  Se Forældrefiduser/Samspillet.

10. Konsulent holder oplæg

Nogle kommuner kan tilbyde, at en SSP-konsulent eller anden relevant fagperson kommer ud på skolen og holder oplæg. Konsulenten vil måske tage en snak med eleverne i skolen først og siden tale med forældrene og eleverne om aftenen. Kontakt kommunens forebyggelsesafdeling for nærmere information.